Podmínky a ujednání

Placení a podmínky spolupráce

Terapie, koučink, poradenství a konzultace ve formě rozvojového setkání je placená služba. Jedno setkání trvá 50 minut, v případě koučinku pro firemní klienty 1,5 hodiny.

V případě potřeby je kromě osobního setkání po dohodě možné setkání on-line prostřednictvím služeb Zoom, Microsoft Teams a Google Meet.

Pokud se na dohodnuté setkání nemůže dostavit, telefonicky, textovou zprávou nebo e-mailem mi to oznamte minimálně 36 hodin předem. V opačném případě hradíte celou částku za neuskutečněné sezení. Důvodem je časová rezerva pro každého klienta a nemožnost najít rychlou náhradu v tak krátkém časovém úseku.

V případě, že se bez oznámení nedostavíte na domluvené setkání, budu Vás telefonicky kontaktovat po 15 minutách od začátku konzultace. A pokud se nedostavíte na setkání a nebudete k zastižení ani na telefonu, budu naše setkání po 20 minutách pokládat za zrušené.

Pokud přijdete pozdě, doba zpoždění je započítána do času Vaší konzultace (nelze tedy bohužel nahradit zameškaný čas prodloužením původního času).

Platba probíhá v hotovosti, převodem na účet nebo prostřednictvím QR kódu na konci sezení.

Zásada důvěrnosti

Všechny informace, které v průběhu našeho setkání o Vás získám, považuji za důvěrné. Pokud s Vámi nejsem domluven jinak, informace o Vás a průběhu terapie nikomu nesděluji, ani Vašim nejbližším příbuzným. Výjimkou je pouze oznamovací a ohlašovací povinnost stanovená zákonem.

Pokud bych chtěl publikovat jakékoliv informace o průběhu našich setkání v odborném tisku a nebo knižně, udělám tak pouze s Vašim písemným souhlasem. Tyto zásady platí i neomezenou dobu po ukončení spolupráce. Vyhrazuji si právo diskutovat průběh spolupráce s kolegy v rámci intervizí anebo v supervizi. I v těchto případech zůstanete vždy anonymní.

Průběh sezení

V průběhu setkání nebudu používat mobilní telefon ani jinak přerušovat sezení. Stejně tak bude užitečné, abyste si v průběhu sezení vypnuli telefon i Vy. Kvalita naší spolupráce a prozkoumávání jejího vývoje tvoří důležitou součást procesu. Jsem otevřen jakékoliv kritice své práce.

Začátek a konec spolupráce

Na začátku se klientem dohodnu na zakázce: na čem chce klient pracovat a čeho chce dosáhnout.

Diskuse o tom, jak je zakázka naplňována a jak spolupráce probíhá, je považována za důležitou součást procesu a jsem jí otevřen v kterékoliv fáze spolupráce. Obsah zakázky je možné v průběhu spolupráce doplňovat a měnit.

Konec spolupráce je otázkou diskuse o naplnění zakázky. Pokud se klient rozhodne ukončit spolupráci před naplněním zakázky, budu jeho rozhodnutí respektovat; vyhrazuji si však právo vyjádřit svůj postoj. Pro klienta vždy vytvářím časový prostor pro důstojné uzavření a ukončení procesu spolupráce, pokud o to klient bude stát.